Általános Szerződési Feltételek

Jelen szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a www.polariskorong.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a polariskorong.hu domain név alatt működő honlap Üzemeltetője , a POLARIS Europe Kft (3326 Ostoros, Hunyadi utca 77. , cégjegyzékszám: 10-09-036037, adószám: 25807093-2-10), mint a szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság (továbbiakban : Szolgáltató) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (továbbiakban : Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad és magára nézve kötelező erejűnek ismer el valamint amelyeket mind az Szolgáltató, mind pedig a Felhasználó köteles figyelembe venni és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

A Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A módosítás annak a polariskorong.hu domain név alatt működő honlapon (a továbbiakban: honlap) történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. A Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított ÁSZF elfogadását jelenti. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre valamint a jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások  egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Elektronikus szerződéskötés lépései

Az oldalon történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött. A ’Megrendelés’ fül alatt a vásárláshoz szükséges adatok megadásával indítható el a vásárlás. A Felhasználó köteles a megrendeléshez szükséges adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Az elektronikus szerződés tárgyát a Polaris korong termék képezi. Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, utólag nem hozzáférhető. A szerződés nyelve magyar.

Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.

A vásárlás során megadott valótlan vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton automatikusan visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Szolgáltató és a Megrendelő számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 30 percen belül nem érkezik, Felhasználó a +3620/4296260 telefonszámon vagy az info@polariskorong.hu email címen érdeklődhet megrendelésének állapotáról.

A megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adjuk át. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel vagy bankkártyával lehetséges fizetni. A kiszállítás átlagosan a megrendeléstől számított 1-3 munkanapon belül történik azonban a Felhasználó a megrendelés napján előre megjelölt időpontra is kérheti a kiszállítást.

Az adatbeviteli hibák megrendelés feladását megelőző kijavításához biztosított eszközök: a megrendelés véglegesítése előtt Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az adatok helyesbítésére amennyiben ez szükséges.

Reklamáció, panaszkezelés:

A megrendeléssel illetve termékkel kapcsolatos reklamációt Felhasználó az alábbi elérhetőségen tud jelezni: +36204296260-as telefonszámon vagy az info@polariskorong.hu email címen.

Szükség esetén lehetőség van Békéltető Testülethez fordulni, a helyileg illetékes Békéltető Testület neve: Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletében foglaltaknak megfelelően online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő fogyasztói jogvita esetén a jogvita rendezésére igénybe vehetik az online vitarendezési platformot, mely elérhető az alábbi linken : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Elállási jogról szóló tájékoztatás:

Felhasználó elállási jogát a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indokolás nélkül valamint a szerződés megkötése és a termék átvétele között is gyakorolhatja. Elállás esetén Szolgáltató köteles a termék teljes vételárát és a teljesítés során felmerült költségeket visszatéríteni a Felhasználónak kivétel a szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítás esetén keletkező többletköltséget.

Felhasználó gyakorolhatja elállási jogát egyértelmű nyilatkozatával vagy az alábbi elállási nyilatkozat kitöltésével és Szolgáltatónak való eljuttattásával:

 (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: * 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Az elállási határidő a termék átvételekor kezdődik és amennyiben Felhasználó élni kíván vele, akkor haladéktalanul de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket. A Szolgáltató legkésőbb 14 belül köteles visszafizetni a Felhasználó által kifizetett teljes összeget. Elállás esetén a termék visszaküldésének költsége a Felhasználót terheli. Elállás után Szolgáltató nem köteles ismételten kiszolgálni a Felhasználót.

Felhasználó termékszavatossági igényekkel élhet, tehát kérheti annak kijavítását vagy kicserélését. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.